Historie firmy

Společnost Alfa95 Brno vznikla v roce 1995 pod názvem Alfa Electronics´95, spol. s r. o. s cílem uspokojit potřeby zákazníků v oblasti výpočetní techniky, a to osobních počítačů založených na platformě standardu IBM, počítačových sítí, multimédií apod.

    V současné době se Alfa '95 BM orientuje na výrobu a prodej počítačových sestav PC Alfa ’95 kompletovaných z dovezených dílů, na něž poskytujeme dlouhodobé záruky a v neposlední řadě také na prodej značkových systémů (Fujitsu Siemens, HP, ...). Nedílnou součástí našich aktivit je i prodej základních dílů pro PC, notebooků a komplexní dodávky kancelářské techniky či spotřebního materiálu.

    Další nabízené služby souvisí s internetem. Vedle možnosti bezdrátového připojení na internet (které je dostupné pro naše zákazníky v Brně - Židenicích), nabízíme zřízení doménového jména (u společnosti Zoner), webhosting (na serverech Czechia.com), tvorbu jednoduchých WWW stránek a jejich publikování na internetu.

    Ke všem těmto službám neodmyslitelně patří i poskytování servisu, jak záručního, tak i pozáručního. Samozřejmostí je i odborná poradenská činnost. Základ společnosti tvoří v současné době tým pracovníků, kteří se snaží o Vaši maximální spokojenost.

Obchodní informace

Výpis z OR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů


I. Právní rámec zpracování

Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje společnost Alfa´95 BM, spol. s r.o. zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 II. Správce osobních údajů

Správcem získaných osobních údajů je společnost Alfa´95 BM, spol. s r.o., IČO 63474832, se sídlem Brno, Vohnoutova 81/8, PSČ 62500, (dále též „správce“).

 III. Přesnost osobních údajů

Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

 IV. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

  1. Jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty subjektu údajů a údaje o uskutečněném nákupu jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (např. identifikace zákazníka, potvrzení objednávky, informace o stavu objednávky, doručení objednávky, vystavení daňového dokladu); právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

    Výše uvedené osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost Alfa´95 BM, spol. s r.o.  vztahuje.
  1. Telefonní číslo může být zpracováváno za účelem informování o stavu objednávky a době doručení objednávky; právním základem zpracování tohoto údaje pro uvedený účel je souhlas udělený subjektem údajů.
  1. Osobní údaje uvedené pod písm. a) a b) a údaje o historii zákazníkem učiněných objednávek, uskutečněných nákupů a uplatněných reklamací, mohou být zpracovávány pro účely vedení internetového uživatelského účtu zákazníka; právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je souhlas udělený zákazníkem.
  1. Osobní údaje zákazníků uvedené pod písm. a) a b) mohou být zpracovávány pro účely přímého marketingu tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti Alfa´95 BM, spol. s r.o.; právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti Alfa´95 BM, spol. s r.o.
  1. Číslo občanského průkazu případně cestovního pasu subjektu údajů může být společností Alfa´95 BM, spol. s r.o. vyžadováno a zpracováváno za účelem identifikace osoby při sepisování smlouvy o službách poskytovaných společností Alfa´95 BM, spol. s r.o. Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce.

V.

Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. IV písm. a) a b) je smluvním požadavkem společnosti Alfa´95 BM, spol. s r.o. Jméno, příjmení, adresa bydliště a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je nepodnikající fyzickou osobou a jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u plátce DPH) a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou, jsou zároveň údaje, které je nezbytné uvést do smlouvy; neposkytnutí těchto údajů může vést k nemožnosti uzavření smlouvy.

 VI. Doba uložení

Osobní údaje budou uloženy u společnosti Alfa´95 BM, spol. s r.o. po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.

 VII. Kategorie příjemců osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů může společnost Alfa´95 BM, spol. s r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

·         Doručovatelé zásilek
Správce je oprávněn poskytnout za účelem doručení objednaného zboží jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), doručovací adresu a telefonní číslo zákazníka subjektu zajišťujícímu doručení objednaného zboží.

·         Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb
Správce je oprávněn poskytnutou osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení.

·         Subjekty posuzující oprávněnost reklamací
Správce je oprávněn poskytnout subjektu zajišťujícímu pro správce posouzení oprávněnosti reklamace daňové doklady k zakoupenému zboží obsahující kromě zákonem vyžadovaných náležitostí také e-mailovou adresu a telefon zákazníka.

 VIII. Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

 IX. Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 X. Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 XI. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

XII. Právo na přenositelnost osobních údajů

Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty,

 XIII. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 XIV. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: alfa95@alfa95.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: rpjkkzb).

XV. Pověřenec

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 XVI. Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

ZPĚT